Home | Rack 1 | Rack 2 | Rack 3 | Rack 4 | Rack 5 | Rack 6 | Rack 7 | Prayer | Subscribe | Guest Book | Invite a Friend
Malayalam Rack 1
| Malayalam Rack 2 | Malayalam Rack 6

Subscribe for our Ezine
Enter your Email:


World Trade Center Tragedy Page   Condolence Page


TR cGv+\ QlE\ eJc\

ilhUA 4h[A;34          alGv+\ 8" 2001

If you can not see in Malayalam, upgrade to newer version of Internet explorer or Netscape.
If you still have problem contact webmaster@jasminecorp.net

Link our page
Malayalam edition
English edition


Kxxm[A
-----------------------------
eYflPjeShDrA
BlR egjCkll.jS]dA Yelejv+jgj[k'ksi'k trju\ s[$sr LyjulA LxxlukA tShl<jakA Qgk sspiAfs'ulSnl_
dpA>gj ckijSC, dSv+gj
c\MlR/jAz\ TR p zl~\ (Standing in the Gap )Keilc YelGrl SulzA
rUo Ql hujR YeuG yoA ( New Online Prayer Room)
-------------------------

eYflPje ShDrA

Qgj[Hdomj rlA rksm SuCkdG^lijs dfdsxukA @ dlHigj[kgjCjsh Ydogagns^ukA dkyjv+\ LPjdaluj PUlrj [k' Srlu\Nk pjic$xjSh[k dm'ki'jgj[k'k;  rksm ele$& ]aj[s~}k rak[k rjfUwJiR h.j[k'fjrluj rksm ele$&[k egj<lgaluj cIG^jH rj'kA Luu\[s~}f\ tYf ijhSuyju igplraln\

t'lH TO Shld^jhkxx @yk >jhUR wr$xjH ao'k >jhUR wr$& SuCkYdjckijs SegkSelhkA Sd}j}jh* t'f\ sB}j~j[k' Qgk cfUaln\;  SuCkYdjckijs rlaA YCijv+igjhkA SuCk (aCJ<) rksm ele$&[luj agjv+k t' ij,uA ehgkA ijCIcj[k'jh*;  u<oplG SuCk YdoCj [s~} dlgnA LiR aCJ< Lh* aCJ< TrjukA i'j}jh* t'k ijCIcj[k'k;  LiG aCJ< i'k Qgk glwlijsrS~lsh .gnA rm^ksa' ijCIlcS^lsm Lis igikA YefJ]jv+j gj[k'k;  akJakd& aCJ< i'kdqjk t'lH aCJ< agjv+jh* agj[k'fjrk akRekfs' sspiA Lisr g]jv+k cIG^jSh[k tmk^kdxk t'k ijCIcj[k'k;  <jk[& aCJ<ujH ijCIcj[k'Sfujh*;  t'lH ssYdciG t#k vj#j[k'k;  SuCkijrk rs ele^jH rj'kA g]j[kilR dqjuksa'k eh YdjcUlrjd&[kA Lyjkdoml;  LiG[\ Qgk YdjcJuSegk%\ LiG exxjujH akm$lsf Seldk'k;  dkG>lrujH  esmk[k'k exxjujhkxx th*ldlgU$xjhkA esmk[k'k;  t'lH SuCk @gldk'k t' cfUA LiG[yjkdoml;  t#ksdl%\_ dlgnA LiG Qgj[hkA SipekcdA iluj[lyjh*;  Sipekcd^jH t#ln\ tqkfjujgj[k'f\ t'\ LiG[yjkdoml;  t'lH afSrfl[xkA aMk wr$xkA t#keyuk'kSil  Lsfh*lA YCijv+\ LiG Qgk L.jYelu^jH t^k'k;

u<oplgjhkA LYedlgA fs'uln\;  LiG Torah"  (t' SalC tqkfju Sipekcd^jsh @pUs^ LXkekcd$& ) Lsh*jH equrjua.lzA iluj[lSyujh*;  t'lH u<op afzkgk[& tqkfju 'Talmud' t' u<oplgksm ijCIlc$& vjYfJdgj[k' ekcdA LiG iluj[k'k;  Lfksdl%ln\ LiG[k aCJ<su[kyjv+k ilci^jH ts#qkfjujgj[k'k t'yjkdoml^f\;  aCJ<l wrj[k'fjrk 700 iG,A akRek fs' drUdzG.jnjuluj Qgk adsr Yecij[kA t'\ aCJ<luksm wrrs^[kyjv+\ suCu+lik t' YeilvdR Yeivjv+jgj[k'k;  (suCu+lik7:14) suCu+lik 53lA LUlu ^jH aCJ<uksm agns^[kyjv+k tqkfs~}jgj[k'k;  suCu+lYeilvdR alYfah*" aMk eh YeilvdlgkArksm ele$&[kSi%j agj[kilR Seldk' aCJ<l igkilR Seldk'k t'k akS'[o}j Yeclijv+jgj[k'k;  plrjSuH 9:26H Lyke^kg%k @i}A dqjj}k L.j]jd\fR SVpj[s~mkA t'k plrjSuH YeilvdR Yeivjv+jgj[k'k;  Lf\ LYedlgA fs' cA.ijv+k; 

S<lSCu 4lA LUluA 6lA ildU^jH egjlrajh*l u\dulH ts wr$&  rCjv+ksdl%jgj[k'k; t'k Sipekcd^jH tqkfjujgj[k'k;  LSf" sspis^[kyjv+kxx lrA Th*lu\dulH wr$& rCjv+ksdl%jgj[k'k;  rksm du+jH uFlGalukA tqkfs~} @Plg$& KxxS~l& ark,UglH iUlDUlrj[s~} MHaomk t#jrk iluj[nA_  akc*JAdxkA LYedlgAfs' LiG cI#.l,ujH tqkfs~} DkylR iluj[kdujh*;  arjhldk'ks%jhkA Tsh*jhkA LiG Ly>jujH tqkfs~} DkylR alYfSa iluj[kdukxxk; 

Lfksdl%ln\ LiG cIuA g]s~mlrh*" edgA rksm ele$&[kSi%j agj[kilrluj i' SuCkijsr sspiA g]jv+kt'k eyuk'f\;   a^luj tqkfju ckijSC,A 26lA LUluA28lA ildU^jH SuCk TYdlgA Lgkxjsvujgj[k'k;  Tfk LSrdG[kSi%j eleSalvr^jrluj svlgjuk' ekfju rjua^j'kxx ts gdfA;

dkyv+kpjic$&[kakRe\ Qgk iUdfj tqkfjujgk'k; seOshlc\ LS~lchR LS~lchYeiU^jd& 13: 6lA ildU^jH eyus~}jgj[k' >GSuCkijsr~Mjulnk YecAzjv+f\ t'\

 LiG pIJejHdomj elsElc\isg sv'S~l& >GSuCk t'kSegkxx u<oprluj dxxYeilvdrlSulgk ijpIlsr d%k;  LS~lchYeiG^jd& 13: 6 SuCk @glsn' cfUA arjhlS[nsajH B$xksm si>\ SewjH cGCj[kd t'k ey\ Qgk ijhlcikA @ iUdfj rHdjujgk'k;  t'lH rj$&[k SuCk @gldk'k t' cfUA LyjSunsa jH SipekcdA iluj[kd dlgnA aSMsfjhkA ekcd$ &S[l @Plg$&S[l SuCkijsr~Mjukxx cfU$& TYfu PjdA rHdkilR dqjukdujh* t'k BlR aykemj tqkfj Luv+k; 

LSf" SuCkLsh*jH aCJ<l Qgju\[H TO Shld^jH i'k rksm ele$&[luj agjv+k dqjk;   rlA Qgj[hkA ele ^jH agj[lfjgjS[%fjrkA rak[k rjfUwJiR h.jS[%fj rkA LiR rksm elesah*lA @ dlHigj[kgjCjH vka'k;  cGi+Shlds^ukA ijPj~lrkxx glwlPjglwlikA dG^lPjdG ^likaluj LiR iJ%kA igkdukA svu+kA;  TrjujS~l& SuCk iJ%kA agjS[%ju @iCUajh*;  LiR rJfjukxx glwl iluj rssuh*lA .gj[kA;  rj$& th*lu\S~lqkA SuCkijSrlmkdosm wJij[kilR Qgk$juj}kS%l_ rj$&[fk fJGv+ush*jH tS'lsml~A SvG'k TYedlgA YelGj[kd;  SuCk dG^lSi" BlR Qgk elejuldk'k;  puiluj ts wJijf^jH iSgnSa T'k BlR agj[kdulsnjH BlR rjs glwU^jH YeSiCj[kA t'\ cIGglwUs^~Mjukxx eoG`rjuA trj[k rHSdnSa;  rjs ijhSuyju gdf ^lH ts' dqkdj trj[k ekfju Qgk wJijfA rHSdnSa;  SuCkijs rla^jH BlR YelGj[k'k;  @SaR LSf" cS#l,eoGi+A SuCk fs ijhSuyju gdf^lH rj$xksm ele$sx dqkdj CkJdgj[kA;


BlR egjCkll.jS]dA Yelejv+jgj[k'ksi'k trju\ s[$sr LyjulA

,Jhl stc[\

egjCkllijsr[kyjv+k cAclgj[kSNl& iUfUcalu L.j Yelualn\ wr$xksm aSU Kxxf\;  @d~lsmsulgk dkq~A t#ksdl%\_  SipekcdlrA Si%Yf Th*l^fjrlH fs';

Qgkdo}G eyuk'f\ g]ukA egjCkll.jS]dikA CjCkcl r^lH rak[k h.j[k'k t'ln\;  asMlgkdo}A th*lwr$&[kA egjCklli\ K%\ t'idlCs~mk'k;  ao'lafluj Qgkdo}G eleijSalvrA Yelejv+ukmsr rak[\ egjCkll.jS]A h.j[k'k t'\ ijCIcj[k'k;  iJ%kA Qgk do}G eyuk'f\ g]uksm Lrk.iikA egjCkl.j S]dikA g%kA siSi+sy Lrk.i$xln\ t'ln\;

t'lH Cgjulu ickf t#lsn'k LyjukilR rj$& @Yz<j[k'ksijH" SipekcdA ilujv+\ sspiivrikA SuCkdG^likA t#ln\ TSf[kyjv+k eyjgj[k'sf'k d%kejmjS[%juf\ @iCUaln\;  rksm ijCIlc^jrk Lmjlregaluj rak[k rHds~}jgj[k'f\ Sipekcd aln\;  Sipekcd^jsh QSglivrikA egjCkllijs SYegnulH tqkfs~} sspiivraln\;  Sipekcd^jrk alYfSa rs cfU^js elfujSh[k ruj[kilR dqjukdukxxk; 

TS~l&" Sahkgjv+jgj[k' L.jYelu$sx~Mj rak[k vj#j [lA;  g]ukA egjCkll.jS]dikA CjCkclr^lH rak [k h.j[k'k;  TO L.jYelus^ p{/s~mk^k' -sfjhkA Qgk cA.iSal" ivrSal" Sipekcd^jH Th* t'k rlA dlnk'k;  T$srsulgk L.jYeluA KxildkilR Lmjlr dlgnA t#lsn'k rak[yjkdoml;  Sipekcdarkcgjv+\ Qgk iUdfj  fs ele$sx -Mkeyk SuCkijsr g]jfl iluj cIjdgj[kSNl& alYfaln\ Lir\ g] h.j[k'f\;  egjCkll.jS]dA YelejS[%fjrkA rlA ilXSulsm sspiS^lm\ SvlpjS[%juf\ @iCUaln\;  Qgk CjCkijr\ Tsfh*lA arjhl[kilrkxx dqjijh*;  @dulH alflejfl [xksmSul aSMsfjhkA QgkiUdfjuksmSul egjYCa^lH Qgk CjCkilujgj[kSNl& fS' TO Lrk.i$& h.j[kd clUah*; 

th*liG[kA egjCklli\ K%\ Qgk YdjcJu dkmkA>^jH ejy' th*liG[kA Lsh*jH c.uksm @glPrujH esmk [k' th*liG[kA egjCklli\ K%\ t' Qgk L.jYelu alnjf\;  TO L.jYelus^ c<luj[k' gJfjujH Sipekcd^jH -sfjhkA QgkivrA rj$& ds%^juj }kS%l_  Blrjfkisg LYedlgA ilujv+j}jh*; 

elejulu Qgkis wJijf^jH egjCklli\ ilcAsvu+kd t'f\ LclUalu dlgUaln\;  eleA rjy Qgk ark,Ur\ egjCkllijs L.jS]dA Yelej[kilR dqjukdujh*;  egjCklli\ ixsg ijhSuyjufln\;  LiR egjCk sspialn\ cHzkncNoG`R  sspiA fs wJijfs^ rjuY#j[k'f\ Tah*l^ Qgk iUdfjuksm <{pu^jH egjCklli\ i'k icj[ksa'k rj$&[k Sfl'k'kS%l_;  sspis^[kyjSv+l Lis CkYCo,su[kyjSv+l dgkfl^ Qgk iUdfjuksm <{pu^jH LiR rjG>eoGi+A duyjsvh*k sa'k ijvlgj[k'kSil Qgj[hkajh*;  egjCkll.jS]dA LYfS^lxA ijhdkyickih* ixsg YelGrSulmkA ilXSulmkAdosm alYfSa rak[fk h.j[kdukxxk; 

eleijSalvrA Yelejv+ukmsr rak[k egjCkll.jS]dA h.j[k'k;  Tfln\ Sisylgk do}gksm L.jYeluA;  t'lH g]uksm Lrk.iikA egjCkllijs L.jS]dikA siSi+sy Lrk.i$xln\ t'\ SipekcdA iUdfal[k'k;  QgkiUdfj g]j[s~mkSNl& sspiA Lisr egjCkllij rlH akYpujmk'k;

LirjH rj$&[kA rj$xksm g]su[kyjv+kxx ckijSC,A t' cfUivrA rj$& Sd&[ukA ijCIcj[ukA svuj}k" fs cI# wr^js iJs%mk~jrkSi%j fsa<fI^js ekduluj}k rksm LidlC^js Lv+lgalu ilz\p^ ^jH egjCkllijrlH akYpuj}jgj[k'k; tsEcUG 1: 13"14

SuCkYdjck th*l ark,UglCj[kA Si%j agjv+k;  LiR fs ijhSuyju gdfA TO Shld^jsh th*liG[kA Si%j vj#j;  @dulH Qgk iUdfj eleijSalvr^jrluj g]uksm Lrk.i^jrluj SuCkijSrlm\ LSe]j[kSNl&" SuCkijsr cI#g]jfliluj cIJdgj[kSNl& LiR g]j[s~mk'k;  Lisr ssds[l%k Lis (SuCkijs) rla^jH ijCIcj [k' -iG[kA sspia[& @dkilR LiR LPjdlgA sdlmk^k; Sul<'lR 1:12  @dulH SuCkijsr cIJdgj[k 'iG alYfaln\ sspia[&" aMkxxiG Lh*flrkA;  tYedlgA rj$& g]uksm Lrk.iA Svlpjv+k il$jSul LYedlgA fs' egjCkll.jS]dikA Svlpjv+kil$jS[%fln\;  g]ukAegjCkll.jS,dikA siSi+sy Lrk.i$xln\ t' L.jYelus^[kyjv+\ rak[jS~l& vj#j[lA;  Qgk iUdfj g]j[s~mkSNl& LirjH vjh YeSfUd alM$& rak[k dlnkilR clPj[kA;  QgkiR YdjckijH @ulH LiR Qgk ekfju c{juluj^Jgk'k t'k SipekcdAeyuk'k;  Qgk^R YdjckijhlulH LiR ekfju c{j @dk'k" equfkdqjkSeluj" Tfl Lfk ekfkfluj fJG'jgj[k'k; 2:sdlgj#UG 5:17

equsfls[ukA dqjkSeluj t'\ TO ivrAiUdfaluj eyuk'k;  g]j[s~} Qgk iUdfj ekdihj" apUelrA" cjrja" @jdiGru\[k c<luj[l^ ekcd$&" d*>\" LJhalu do}lu\ad&" pkG.l,nA fkm$j th*l i{^jsd} dlgU$xjH rj'kAfs'^s' Qqjil[j rjG^k'k;  Tfln\ g]uksm LmulxA;

TO Lmulx$& wJijf^jH Th*lsujH rj$& TrjukA g]uksm Lrk.iA Yelejv+j}jh*;  cIG^jH Qgk lrA h.j[kilR g] @iCUaln\; 

TYedlgA fs' egjCkll.jS]dA Yelejv+ iUdfjdxjhkA vjh Lmulx$& rak[k dlnkilR dqjukA;  TO Lmulx $& rlA akdxjH d% Lmulx$xjH rj'kA iUfUcalsn' dlgUA QlG[kd;  equrjuaA iluj[kdulsnjH ts~lssqjhkA @Gs[jhkA egjCkll.jS]dA h.jv+lH vjh YeSfUd Lmulx$& dlnkilR dqjjgk'k;

pliJp\ egjCklli\ fsSaH i'S~l& Yeivjv+k;  uS<liuksm @lik t'jH cAclgj[k'k Lis ivrA ts rlijSH Tgj[k'k 2 CakSiH 23:2 LYedlgA fs' scDGu+likA Yeivjv+k; 

t'lsy sspi^js @lik suS<lulpl ekSgl<jfs adrlu scDGu+lijs SaH i'k LiR wr^js'fjsg rj'k LiSglmk eyfk: sspiATYedlgA Lgkxjsvu+k'k: rj$&[k Ck.A igkilR dqjulfi`A rj$& uS<liuksm dhrdsx hAZj[k'fk t#k_  rj$& uS<lisu KSe]jv+ fksdl%k     LiR rj$sxukA KSe]jv+jgj[k'k; 2;pjri{^l#A 24:20

ekfjurjua^jH t#k eyjgj[k'k_  LijsmukA wr$& ejCkll.jS]dA Yelejv+S~l& vjh Lmulx$& ejRfkmG'k t'k rlA iluj[k'k;  thJCs>^\ Yeivjv+k; 

ayjuuksm irA thJC>^\ Sd}S~l& ejxx Lixksm zG.^jH fkxxj thJCs>^\ egjCkllik rjyixluj Kv+^jH ijxjv+keyfk: YcJdxjH rJ LrkYz<j[s~}i&" rjs zG.EhikA LrkYz<j[s~}fk: ts dG^lijs alflik ts Lmk[H igk'alrA trj[k tijsm rj'k%l uj;hoS[lc\ 1:4143

SuCkYdjck egjCkllijrlH rjyus~}k;  egjCklli\ Qgk Yelsi'Selsh Lis SaH Ty$ji'k;  SuCkclrA -M Kmsr sixx^jH rj'k duyj LS~l& cIGA fky'k sspillik Yelsi'Selsh Ty$j fs SaH igk'fk LiR d%k; a^luj 3:16

SuCkdG^lijs Cj,UlgkA" Lis Lulu ayju K&s~smukxx aMSrdgkA egjCkll.jS]dA Yelejv+ S~l&" LiG th*ligkA LrU.l,dxjH cAclgjv+k;  Lz\rj wIlhSelsh ejxG'jgj[k' rlikd& LiG[k YefU]aluj LigjH QlSglgk^s SaH efjk;  th*ligkA egjCkl lik rjyigluj @lik LiG[k Kv+gj~lR rHdjufk Selsh LrU.l,dxjH cAclgjv+k fkm$j; LS~l; YeiG ^jd&  2: 3" 4

LSf" Sc<jfl" wr$& egjCkll.jS]dA Yelej[k SNl&" vjh Lmulx$& ejRfkmgk'k;  g]uksm Lmulx $xjH rj'kA TO Lmulx$& iUfUlcaln\;  @dulH g]ukA egjCkll.jS]dikA g%kA siSi+sy Lrk.i $xln\;  g%jsrukA do}jSv+G[kilR elmjh*;  ejClv\ rj$sx dNxj~j[kilR Lrkipj[gkf\; 

egjCklli\ ixsg ijhSuyju igaln\;  sspi^jH ijCI cj[kd;  rj$&[kA h.j[kA;  egjCkll.jS]dA h.jv+k dqjukSNl& rj$xksm wJijf^jH ixsguPjdA alM$& cA.ij[k'k;  egjCkll.jS]dA Yelej[kSNl& SuCkYdj ck rj$xjH i'k ilcA svu+kdukA" LiR rj$Sxlmkdosm rm[kdukA rj$sx iqjrm^kdukA tS~lqkA rj$Sxlsml~A Tgj[kdukA svu+kA;  dG^lik eyk" ulvj~jR t'lH rj$&[k h.j[kA t'\;  tYedlgA rj$xksm ulvrSd}\ sspiA rj$&[k g] uksm Lrk.iA rHdjSul LYedlgA fS' sspiS^lmk ulvj~jR;  fJGv+ulukA egjCkll.j S]dikA rj$&[k h.j[kA;

egjCkll.jS]dA h.jv+ Qgk iUd\fjulnk rj$& tjH fJGv+ulukA rj$xksm wJijf^jH SaH~y Lmulx$& K%lujgjS[nA;   Tsh*jH" rj$&[k g]uksm Lrk.iA alYfSa h.jv+j}kxxk egjCkll.jS]dA h.jv+j}jh*;  sspiA rj$sx LrkYz<j[s}; 


LxxlukA tShl<jakA QgksspiA fs'ulSnl_ 

s,Gxj stc[\

dqj QgkiG,aluj BlR akJAdxksm aSU CkYCo, svuk igk'k;  B$& SalCuksmukA LY><lajsukA ssspialu uS<li(Yahweh)-ujH ijCIcj[k'k t'k LiG eyuk'fk BlR Sd}j}k%\;  asMlgkijP^jH eylH Lxxl Sipekcd^jH eyus~}jgj[k' LSf sspiA fs'uln\;  Tf\ Sd&[kilR @gUwrdalujgj[lA;  eS]" ixsg akJAd& Lxxl Sipekcd^jH eyjgj[k' sspiA fs'ulsn'\ ijCIcj[k'k;  t'lH Tfk ilcialSnl_ Sipekcd^jH eyus~}jgj[k' sspi^jsukA Lxxl uksmukA vjh zknijSC,$& rak[k Srl[lA; 

rak[\ Kh^j ekcd^jH rj'kA @gA.j[lA;  Sipekcd ^jsh sspiA YfjSud sspialn\;  ehgkA TO YfJfIA 365 -;/j;u\[k SC,alnk gAz^k i'sf'k ijCIcj[k'k;  t'lH Lfk Cgjuh*;  YfJfI^js vgjYfA t#lsn'yj ukilR @Yz<j[k'ksijH rak[k Sipekcd^jsh @pUs^ LUluA tmk[lA; 

@pjujH sspiA @dlCikA .oajukA c{jv+k;Kh^j ekcdA1:1

.oaj elqlukA CorUalukA Tgk'k @q^jRaJsf Tgk& K%lujgk'k;  sspi^js @lik sixx^jRaJsf egji G^jv+k sdl%jgk'k; Kh^j 1:2

sixjv+A K%lds} t'k sspiA dhjv+k sixjv+A K%luj; Kh^j 1:3

@pUs^ ivr^jH Sipekcd^jsh sspis^ rlAd%k;  g%las^ ivr^jH sspi^js @li\ t'k d%k;  ao'las^ ivr^jH sspiA dhjv+k t'k rlA iluj[k'k;  Lfluf\ ao'las^ ildU^jH sspidhr Lsh*jH sspi ivrA Lfluf\ SuCkijsr rlA dlnk'k;  LS~l& YfjfIA t#ln\_

sspiA"

sspiivrA (SuCk)

sspi^js @li\( egjCklli\ )

t'lH DkylR iluj[kdulsnjH Lxxl YfjSud spiah* t'k rlA dlnk'k;  iJ%kA Kh^j ekcd^jSh[k SeldlA;   sspiA @plajsrukA <i+suukA c{jv+\ Lisg -spR Sfl}^jH @[j;  th*lA tYfukArh*fkA .Azjukxxfkalujgk 'k;  t'lH Kh^jekcdA ao'lA LUlu^jH @plajs ukA <i+uksmukA LP:efrs^[yjv+k rlA iluj[k'k;  @plakA <i+ukA eleA svuk;  LiG[k%lujgk'sfls[ukA rs~}k;  Ligksm @li\ LS~l&fs' agjv+k Seluj;  LiG sspi^jH rj'kA ejgju\[s~}k;  LiG -spR Sfl}^jHrj'kA eky^l[s~}k;  sspi^js CleA LiG[k h.jv+k;  t'lH TO dF Tijsm Liclrj[k'kSil_  dF iJ%kA fkmgk'k;  uS<liulu sspiA @plajrkA <i+l u\[kA f$xksm rz\rf ayu\[kilrluj SflHsdl%\ Kmk~k %l[j sdlmk^k t'k rlA iluj[k'k;  t'lH sspiA Ligksm ele$&[k egj<lgaluj a{zs^ >hjul[j Lfjs SflH tmk^ln\ Kmk~k%l[juf\ t'\ @Sipekc d.lz^\ YeSfUdaluj Yeclijv+j}jh*;  t'lH Kh^j ekcdA 4lA LUlu^jH duJrkA <ls>hkA sspi^jrk iqjelmk sdl%ki'k t'k rlA dlnk'k;  fkmG'k rlA iluj[kSNl& rksm ele$&[k egj<lgaluj sspiA SalCuksm e[H rUluYealn$& rHdj t'k rlA dlnk'k;  tY>luG 9lA LUluA 22lA ildU^jH rUlu YealnYedlgA -dSpCA cdhikA gd\f^lH CkJdgj[ s~mk'k gdfA svlgjj}h*lsf ijSalvrajh*; t'k SgD s~mk^jujgj[k'k;  iJ%kA ekfjurjua.lz^\ SuCk rksm ele$&[k egj<lgaluj dlHigj[ogjCjH agjv+k ts'qkfjujgj[k'k;  rak[k rjfUwJiR rHdkilrluj LiR rksm elesah*lA dkgjCjH i<jv+k;  @dulH Sipekcd ^jH Kh^jakfH sixj~lmkisgukA rlA th*ligkA elej dxln\" t'lH sspiA rs rksm ele$xjHrj'kA g]j[kilR @Yz<j[k'k;  t' YeSfUdalu Qgk cSCA rak[k h.j[k'k;  a{z>hj rksm ele$&[k ClCIfalu egj<lgah*" rksm @lijsr g]j[kilR egUlealufk Lh* t'k d%S~l& sspiA fs'^lR >hjuluj^JG'k;  rksm ele$&[k Yeluj^aluj LiR fs ijhSuyju gd\fA vj#j;  t'lH LiR agjv+igjHrj'kA KujGs^qk S'M\ ts''kA wJij[k'k;  LiR rak[kArjfUwJiR rHdk ilR @Yz<j[k'k;  t'lH DkylR TO cfUA LAzJdgj[k 'jh*;  DkylR eleegj<lglGA >hj LG~j[k'fjsr rjS,Pj[k'k;   gdfA svlgjj}h*lsf eleijSalvrajh* t' ffIs^ DkylR fjgc\dgj[k'k;  DkylR rksm dG^lilu SuCkijs YdoCjdgns^ rjgldgj[k'k;  edgA rksm rh* Yei{^jdxlnk rak[k g] rHdk' sf'k DkylR eyuk'k;  t'lH rksm cHYeiU^jd& rak[k rjfUwJiR rHdkilR egUlealufk Lh*;  rlA ixsg cHYeiU^jd& svu+k'ks%jH fs'ukA @plA eleAsvufk dlgnA rksmSaH i' ele^jr\ Lsh*jH Cle^jrk egj<lgsa#ln\_

LxxlukA Sipekcd^jH~yjgj[k' sspiikA Q'lsn jH Sipekcd^jhkA DkylrjhkA tqkfs~}jgj[k' cSC $xjH t#lnjYf S.p$&_ Lfk alYfah*, Al-Imran (The family of Imran) t' ekcd^jH rA iluj[k'fkSelsh Lxxl rjfUwJiSrl" ele]aSul" fs' Lrkzaj[k'iG[k g] Sul ilz\p^A svuj}jh*;

QlSglark,UrkA agns^ Lrk.ijS[%jujgj[k'k t'lH rUluijPjuksm L'kalYfSa rj$xksm Ydjud&[k eoG` YefjEhA h.j[kdukxxk;  Lz\rjujH rj'kA g]s~}k eykpJclujH YeSiCj[s~mk'irk alYfSa EhA ( wJiR) h.j[kdukxxk;  dlgnA TO Shld^jsh wJijfA rs iXj[k' ickidd& rjyfln\ (Sura 3:185) TYedlgA QSgl ark,UrkA agns^ cjS[%jujgj[k'k t'k Dkyl rjsh Sahkgj[s~} ildU$& sixjs~mk^k'k;   fs' uh* th*lark,UgkA rgdlz\rjujhosm dm'kSelSd%juf\ @iCUalsnjH" QgkiR @ Lz\rjujHrj'kA t$sr eky^kigkilR dqjukA_  Lh* rgdlz\rjujHrj'kA eky^k i'\ cIG^jH Selikd clUalSnl_  Th*;  @dulH Sahkgj[s~} Dkylrjsh .lz^jH rjfUwJisr~Mj Q'kA fs' eyj}jh*;  @dulH Sipekcd^jH rlA iluj[k 'fkSesh SuCk ilz\p^A svu rjfUwJirkA cIGikA LxxlujH ijCIcj[k'iG[k h.j[k'jh*;  Salj~lrkA Lyk~lrkA akmj~lrkA Lh*lsf dxxR igk'jh* LiG[k wJiR K%ldkilrkA ca{juluj}k K%ldkilrkaSYf BlR i'jgj[k'fk; Sul<'lR 10: 10

DkylR Lrkcgjv+\ th*lark,UgkA rUluijPjrl& isg rgdlz\rjujH djm'k ds~Sm%jujgj[k'k;  Lfluf\ LiG cIG^jH SeldkilR clUfujh* fs';  rgdlz\rj ujH Seluj[qjlH ejs' Lijsmrj'kA cIG^jH igkilR ulsflgk clUfukajh*;  t'lH TO Shld^jH siv+kfs' rj$sx g]j[kilR SuCkijrkdqjukA; LirjH (SuCkijH) ijCIcj[k'  -iG[kA rjfUwJiR YelejS[% fj'kfS'; Sul<'lR 3: 15 fs -dwlfrlu ekYf rjH ijCIcj[k' -irkA rCjv+kSeldlsf rjfUwJiR YelejS[%fj'k sspiA Lisr rHdkilR f[i`A Shlds^ Sc<jv+k; Sul<'lR 3:16

rgdlz\rjujH sv'kSvG' QgkiIdfj[k t$sr fs' ^S'g]j[kilR dqjukA_  LfkA rUluijPj isg rgd^jH Tgju\[naSYf;  rgd^jH Tgj[k' QgkiUdfj[\ rUluijPj [kSC,A cIG^jH hA h.j[ksa'k rj$&[k Sfl'k'k S%l_  rUluijPjpjicA wr$&[\ Liclrs^ fJG~\ LSh*jH Cj]h.j[k'k;  t'lH Tfj'k ijegJfaluj SuCk LirjH ijCIcj[k'iG[k rjfUwJiR ilz\p^A svujgj[k 'k;  @SaR" @SaR" BlR rj$Sxlmk eyuk'k: ts ivrA Sd}k ts' Luv+isr ijCIcj[k'irk rjfUwJiR K%k: LiR rUluijPjujH @dlsf agn^jH rj'k wJiSh[k dm'jgj[k'k; Sul<'lR 5:24

@dulH LxxlukA tShl<jakA Q'h* Ligksm cSCikA zknijSC,$xkA fjsdv+kA iUfUcikA Q'jsrl'k ijegJfik alujgj[k'k t'k Tijsm sfxjilujgj[k'k;


StandingIn The Gap - Keilc YelGr;

BlR SpCs^ rCj~j[lfi`A Lfjrk afjH sd}j ts akNlsd  TmjijH rjHS[%fjrk Qgk ekgk,sr BlR Ligksm TmujH LSrI  ,jv+k  sus<c\S[H 22: 30;  LiR (L<SglR agjv+iG[kA wJirk xxiG[kA rmkijH rj'S~l& >lP Lm$j cADUlekcdA 16:48;

TO ivr$& Lrkcgjv+k B$& th*l alcikA g%lA Crjul Keilc YelGr rm^k'k;  B$xksm  Lmk^ Keilc YelGr alGv+\ 13" 2001; rln\;  @dulH YelGru\[lukxx  rj$xksm LSe ]d& Lu\u[kd;  LfjH Prayer Request for Standing in the Gap" t'k YeSfUdA tqkfkd;  puiluj flsq[lnk' ijhlcA  KeSulzjv+k B$xksm YelGrdxjH B$Sxlsml~A ek Svgkd

http://www.insearchofpeace.org/prayer YelGrlcauikA fjufjukA
7-8 PM  CDT ( central Day Light time) alGv+\ 13, 2001
1-2 AM  GMT - March 14, 2001
6-30-7-30AM  IST  (Indian Standard Time ) March -14, 2001


New  On Line Prayer Room

B$xksm YelGr rj$&[k @iCUaks%jH puiluj flsq[lnk' ijhlc^jH B$Sxlmk >A ekhG^kd;  http://www.insearchofpeace.org/prayer th*l CrjulukA rj$&[k TO ckiG `licgA h.j[k'fln\;  cauA ; 2-5 pm CST (USA time)


dpA>gjuksm ckijSC, dSv+gj

cjrjalgAz^k QgkYeCc zlujdukA vhvjYf rjGjflikaluj SCl.jv+j gk' cS<lpgj dpA>gj TS~l& Tfl ckijSC, dSv+gj rm^kil rluj rksm aSUigk'k;  hijig$& fsq sdlmk^jgjj[k'k;

Houston  TX- sEY>kigj 24lA fjufj 
Washington - alGv+\ 10lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Haska Williams  301 -220- 2451

Portland  Or- alGv+\ 17lA fjufj 
domkfH ijig$&[k
Ph- 5033- 6422- 9136 e-mail:  gorgec @alohatravel.com

New york - alGv+\ 24lA fjufj
domkfH ijig$&[k
Joseph Raja   212 - 967- 7066

B$xksm si>\ SewjH rj$&[k cS<lpgj dpA>gjuksm <jj el}kd& Sd&[kilR clPj[kA; ijhlcA fsq sdlmk^jgj[k'k;
http://www.insearchofpeace.org/song.htm


Link our page

     

Email


 This page is designed & maintained by Jasmine Computers all graphics & Cross Character & scripts are Copyrighted 1999  by Jasmine Computers and may NOT be copied or altered in any way. All Rights Reserved.

View Guest Book Sign Guest Book

  [ Magazine Rack-1] [ Magazine Rack-2][ Magazine Rack-3][ Magazine Rack-4]
[Magazine Rack-5][Magazine Rack-6][Magazine Rack-7][Magazine Rack-8][Magazine Rack-9][Magazine Rack-10][Magazine Rack-11][Magazine Rack-12][Magazine Rack-13][Magazine Rack-14][Magazine Rack-15][Magazine Rack-16][Magazine Rack-17] [ What readers say] [Subscribe ] [Prayer Request ]

Malayalam Rack 1 | Malayalam Rack 4 | Malayalam Rack 6 | Malayalam Rack 7 | Malayalam Rack 12 |

Sponsored and Technology Provided by Jasmine Computers Inc.